Försäljningsvillkor

Läs igenom våra villkor.


ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR GRAFISKA PRESTATIONER (ALG 10)

Normalvillkor utarbetade av Grafiska Företagens Förbund i samverkan med Svenska Förläggareföreningen,
Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna.
© Grafiska Företagens Förbund 2010. Får mångfaldigas i oförändrat skick.
ALG 10 innehåller beprövade och balanserade
normalvillkor särskilt avpassade för avtal om
grafiska prestationer. I klarhetens intresse tillråds
parterna att i sina avtal uttryckligen hänvisa till
ALG 10.
1. Tillämplighet
1.1 ALG 10 gäller för avtal om prepress-, tryck-,
bind- och andra grafiska prestationer.
1.2 Villkoren i ALG är utbytbara (dispositiva),
d.v.s. villkoren däri gäller om inte beställaren och
leverantören uttryckligen kommit överens om
annat. ALG reglerar inte uttömmande parternas
inbördes rättigheter och skyldigheter; parterna
förutsätts själva bestämma prestationens
närmare innehåll samt vid behov komplettera
med andra villkor.
2. Fackmässig hantering
Grafiska prestationer ? del- och tilläggsprestationer
likaväl som huvudprestationer ? skall
fullgöras fackmässigt. Kravet på fackmässighet
ställs på såväl leverantören som den grafiskt
kunnige beställaren. Med fackmässighet förstås
att leverantören och beställaren skall fullgöra
sina uppgifter enligt avtalet med den omsorg som
krävs för en fullgod prestation.
3. Offert och accept
3.1 Leverantörens offert gäller, med reservation
för mellankommande avtal, under 30 dagar
räknat från offertdatum, om annan tid inte angetts.
Beställarens accept skall vara leverantören
tillhanda inom denna tid. Leverantören har dock
rätt att frånträda avtalet om en sedvanlig kreditprövning
vid avtalets ingående visar att beställarens
ekonomiska förhållanden är sådana att
starka skäl finns att anta att betalning inte
kommer att ske i rätt tid.
3.2 I offerten skall leverantören beskriva den
erbjudna prestationens innehåll och parternas
åligganden så fullständigt som möjligt och bör
därvid tydligt hänvisa till ALG-villkoren och ange
eventuella tillägg till eller ändringar i dessa.
4. Tillhandahållande av materiel
Om beställaren skall tillhandahålla digitalt
materiel eller annat produktionsmateriel skall
leverantören i avtalet genom hänvisning till sin
hemsida eller i särskilt dokument tydligt ange de
krav som materielet skall uppfylla. Det åligger
leverantören att visa vilka krav som angavs på
leverantörens hemsida vid tidpunkten för avtalets
ingående. Anger leverantören inte några särskilda
krav får beställaren leverera materielet i
den form som är normalt med hänsyn till den
grafiska prestationen.
5. Tilläggsprestationer
Prestationer som inte angetts i parternas avtal
och som leverantörer inte normalt fullgör för att
uppfylla kravet på fackmässighet (tilläggsprestationer),
avtalas särskilt. Detta gäller bl.a.
a) ändringar och andra extra arbeten som beställaren
beordrar
b) inte förutsedd forcering orsakad av försenad
materielleverans eller annan försening på beställarens
sida
c) ändringar och andra åtgärder som leverantören
tvingas vidta p.g.a. att det materiel som
beställaren överlämnat inte medger för leverantören
att fackmässigt utföra sin prestation.
6. Pris
6.1 Offererat eller avtalat pris inbegriper inte
ersättning för tilläggsprestation enligt punkt 5.
Avser leverantören att debitera för denna skall
beställaren snarast möjligt informeras.
6.2 Priset innefattar inte mervärdesskatt eller
andra offentliga pålagor. Beställaren svarar för
dessa även när de fastställs i efterhand.
6.3 Erforderligt transport- och skyddsemballage
men inte returpallar ingår i priset, om annat inte
avtalats.
7. Leverans och emballage
7.1 Leverans sker fritt leverantörens tillverkningseller
lagerställe, om annat inte avtalats.
7.2 Vid leverans skall prestationen vara försedd
med emballage som skyddar mot förutsebara
skador vid transport till och lämplig förvaring hos
beställaren.
8. Risk- och kostnadsfördelning
8.1 Leverantören står ansvaret om prestationen
eller anförtrott produktionsmateriel förstörs eller
skadas före leveransdagen, eller om denna inte
är bestämd, den leveransdag som meddelats
beställaren i tid. Därefter står beställaren ansvaret.

8.2 Ansvarsfördelningen enligt punkt 8.1 gäller
även transport samt kostnader för t ex vård,
förvaring och försäkring av prestationen och
anförtrott produktionsmateriel.
9. Ansvar för reproduktionsrätt
9.1 Såväl beställaren som leverantören ansvarar
för att de har rätt att utnyttja den programvara,
inbegripet vidarebearbetning, som erfordras för
den grafiska prestationen.
9.2 Beställaren ansvarar gentemot leverantören
för att inga rättsliga hinder möter mot att framställa
reproduktions- och tryckmedier efter
original som beställaren tillhandahåller eller att
reproducera eller mångfaldiga tillhandahållet
materiel.
9.3 Ansvaret enligt punkterna 9.1 och 9.2 innebär
att beställaren respektive leverantören är skyldig
att för den andra partens räkning dels vidta
erforderliga rättsliga och andra åtgärder när
tredje man gör gällande intrång i sin rätt dels
svara för eventuella skadestånd till denne.
10. Underleverantör
10.1 Leverantören har rätt att helt eller delvis låta
utföra prestationen hos underleverantör, om inte
beställaren uttryckligen begärt att leverantören
själv skall utföra prestationen eller detta eljest
framgår av omständigheterna.
10.2 Om beställaren eller leverantören anlitar
underleverantör ansvarar de mot andra parten för
underleverantörens prestation och övriga partsförpliktelser
som härrör från denna såsom om de
själva fullgjort prestationen.
11. Diskretionsskyldighet
11.1 Leverantören är skyldig att iaktta diskretion i
enlighet med vad god affärssed kräver beträffande
sina affärsrelationer med beställaren och
sakinnehållet i avtalade prestationer. Leverantören
skall genom lämpliga åtgärder försäkra sig
om att den egna personalen, underleverantörer
med personal och andra som får insyn i verksamheten
respekterar diskretionsskyldigheten.
11.2 Om beställaren begär det, skall leverantören
vidta åtgärder för att förhindra insyn från obehöriga
vid prestationens utförande. Leverantören
har därvid rätt till ersättning för extra kostnader
som åtgärderna medför, t ex särskilda rutiner
eller skyddsanordningar.
12. Offertmateriel
Leverantören har rätten till offertmateriel i digital
eller annan form som leverantören på eget
initiativ tagit fram och använt i offertsyfte. Offertmottagaren
får inte obehörigt vare sig själv utnyttja
eller låta utomstående ta del av sådant
materiel och är skyldig att på begäran återlämna
materielet till leverantören, om annat inte
avtalats.
13. Återlämnande och återtagande av
produktionsmateriel
13.1 Efter leverans av prestationen skall
leverantören till beställaren
a) återlämna digitalt eller annat produktionsmateriel
som beställaren ställt till förfogande
b) överlämna digitalt eller annat produktionsmateriel
som leverantören tagit eller låtit ta fram,
förutsatt att parterna på förhand avtalat om i
vilken form och på vilka villkor materielet i fråga
skall överlämnas.
13.2 Efter leveransdagen vidareförvarar
leverantören för beställarens räkning
produktionsmateriel som avses i punkt 13.1
under en tid av tre månader om inte annat
överenskommes.
14. Avgångsexemplar
Den som vidarebearbetar en grafisk prestation
skall tillhandahållas ett tillräckligt antal extra ex
för att täcka normala avgångar vid bearbetningen.
Om inte annat avtalats skall vidarebearbetaren
tillhandahållas extra ex enligt beräkningsgrunderna
för tillåten överupplaga i punkt
24.1, dock skall ytterligare 100 ex, utöver antalet
enligt dessa beräkningsnormer, tillhandahållas
då den beställda upplagan understiger 3.000 ex.
15. Plikt- och arkivexemplar
Tryckeri har en laglig rätt att ta ut s.k. plikt- och
arkivexemplar ur leveransgill upplaga på beställarens
bekostnad. Om tryckeriets prestation inte
utgör slutprestation, skall beställaren självmant
och utan dröjsmål kostnadsfritt till tryckeriet överlämna
exemplar i föreskrivet antal och utförande.
16. Betalning
16.1 Betalning skall ske inom 30 dagar från
fakturadatum.
16.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta.
Denna skall överstiga Riksbankens vid varje tidpunkt
gällande referensränta med 10 procentenheter,
om annat inte avtalats.
17. Ställande av säkerhet
17.1 Om det visar sig att beställarens ekonomiska
förhållanden är sådana att starka skäl
finns att anta att betalning inte kommer att ske i
rätt tid, har leverantören rätt att avbryta produktionen
eller på leveransdagen hålla inne prestationen
i avvaktan på att beställaren ställer fullgod
säkerhet. Underlåter beställaren att göra detta
utan dröjsmål får leverantören häva avtalet.
17.2 Beställaren har en motsvarande rätt hålla
inne betalning, kräva fullgod säkerhet respektive
häva avtalet, om starka skäl finns att anta att
leverantören inte kommer att kunna fullgöra
prestationen i rätt tid.
18. Panträtt
Leverantören har panträtt i prestationen och all
beställarens egendom som han har i sin besittning
till säkerhet för att beställaren fullgör sina
skyldigheter. Om beställaren inte fullgör dessa
enligt avtalet, har leverantören rätt att själv realisera
panten på lämpligt sätt, om lagliga hinder
eller hinder enligt ALG-villkoren inte möter, och
ur köpeskillingen täcka vad han har att fordra.
19. Tillsvidareavtal
För tillsvidareavtal om fortlöpande eller periodiskt
återkommande prestationer, som binder produktions-
eller andra resurser hos leverantören, är
uppsägningstiden vid s.k. månads- och kvartalsarbeten
3 månader och vid s.k. vecko- och 14-
dagarsarbeten 6 månader, räknat från utgången
av den kalendermånad då uppsägning skedde.
© Grafiska Företagens Förbund 2010. Får mångfaldigas i oförändrat skick.
20. Försening och förseningspåföljder
20.1 Om prestationen inte levereras i tid och
förseningen inte beror på beställaren har denne
rätt till ersättning för direkta kostnader som förseningen
medfört. Beställaren har dessutom rätt
att häva avtalet om
a) beställaren då avtalet ingicks gjort klart för
leverantören att leverans måste ske punktligt på
avtalad dag, eller
b) det av avtalet eller av annan för leverantören
känd omständighet klart framgår att prestationen
är onyttig för beställaren efter viss tidpunkt och
leverans inte skett dessförinnan.
20.2 Om beställaren inte tillhandahåller sitt
materiel eller inte fullgör annan avtalad åtgärd i
tid har leverantören rätt till ersättning för direkta
kostnader som förseningen medfört. Om förseningen
medför väsentlig olägenhet för leverantören
har denne även hävningsrätt.
20.3 Om leverantören finner att leveranstiden
sannolikt inte kan hållas skall beställaren
aviseras utan dröjsmål. Orsaken till den befarade
förseningen skall anges liksom när leverans kan
ske. Medför förseningen att prestationen blir
onyttig för beställaren får denne häva avtalet
enligt punkt 20.1.
20.4 Motsvarande aviseringsskyldighet föreligger
för beställaren vid befarad försening med att tillhandahålla
materiel eller att vidta annan åtgärd.
Medför förseningen väsentlig olägenhet får
leverantören häva avtalet enligt punkt 20.2.
21. Kvalitetsfel
21.1 Som kvalitetsfel anses avvikelser och
variationer i fråga om prestationens beskaffenhet
och egenskaper som enligt fackmässig bedömning
inte utgör en endast ringa avvikelse eller
ringa variation från prov, förlaga eller liknande
eller från vad parterna avtalat, inbegripet vad
som följer av ALG-villkoren, eller som i övrigt kan
anses vara avtalat med hänsyn till prestationens
art och karaktär.
21.2 Som kvalitetsfel anses inte
a) avvikelser som beror på att beställaren inte
fullgjort sina åligganden enligt avtalet, t.ex.
lämnat felaktigt materiel eller underlåtit att
beordra ändringar eller rättelser.
b) att den slutliga prestationen innehåller felaktiga
exemplar understigande 0,5 % av den
beställda upplagan såvitt gäller fel hänförliga till
tryckningen och 0,5 % såvitt gäller vidarebearbetningsfel.

22. Påföljder vid kvalitetsfel
22.1 Leverantören skall genom reparation eller
omleverans avhjälpa fel i prestationen.
Avhjälpande skall ske med den skyndsamhet
som omständigheterna kräver. Beställaren har
dessutom rätt till ersättning för direkta kostnader.
22.2 Om prestationen kan användas för sitt
ändamål trots felet (icke allvarligt fel) får
leverantören i stället för avhjälpande göra ett
prisavdrag som svarar mot felets betydelse,
såvida kostnaden för avhjälpandet klart överstiger
felets betydelse.
22.3 Om prestationen på grund av felet inte kan
användas för sitt ändamål (allvarligt fel) och ett
avhjälpande av felet skulle leda till en försening
som medför att prestationen är onyttig för beställaren,
får denne, i stället för att kräva avhjälpande,
häva avtalet och har därvid rätt till
ersättning enligt punkt 20.1.
22.4 Vid bedömningen av om ett fel är ickeallvarligt
eller allvarligt skall särskilt beaktas
prestationens grafiska art och karaktär, bl.a.
kvalitetsnivå, utformning och utförande, samt
användningsändamål och värde.
23. Vidarebearbetningsfel
Om fel uppkommer då en prestation bearbetas
vidare hos en leverantör har den som beställt
vidarebearbetningen rätt att mot den leverantören
göra gällande felpåföljderna enligt punkterna
22.1-3 beträffande hela prestationen, dock
att påföljderna skall jämkas i den mån beställaren
eller någon annan på dennes sida är medansvarig
till felet.
24. Upplagefel och upplageavvikelser
24.1 I prestation till slutlig beställare anses underupplaga
som fel, såvida parterna inte avtalat
annat. Överupplaga vid prestation till slutlig
beställare är tillåten, såvida annat inte avtalats,
med 8 % vid upplaga under 20.000 ex dock högst
800 ex, med 4 % vid upplaga 20.000- 50.000 ex
dock högst 1.000 ex, samt med 2 % vid upplaga
över 50.000 ex.
24.2 För tillåten överupplaga gäller leverantörens
följandepris. För otillåten överupplaga utgår
ingen betalning.
25. Påföljder vid upplagefel
Vid otillåten underupplaga (upplagefel) skall
vad som sägs i punkt 22.1 om leverantörens
avhjälpningsskyldighet tillämpas. Vid ickeallvarligt
upplagefel gäller vad som sägs i punkt
22.2 om prisavdrag, varvid avdraget skall göras
med ledning av följandepriset. Vid allvarligt
upplagefel gäller vad som sägs om hävning i
punkt 22.3 och ersättning i punkt 20.1.
26. Leverantörens avhjälpningsrätt
Vid kvalitets- och upplagefel har leverantören rätt
att få på egen bekostnad avhjälpa felet eller
bristen, om det kan ske utan väsentlig olägenhet
för beställaren. Vidarebearbetaren har en motsvarande
avhjälpningsrätt.
27. Ansvar för fel i produktionsmateriel
27.1 Beställaren svarar för kvalitets- och upplagefel
som orsakas av fel i digitalt eller annat
produktionsmateriel som beställaren tillhandahåller
eller som uppkommer vid överföring av
sådant materiel.
27.2 Om leverantören vid en fackmässig kontroll
av produktionsmateriel, som beställaren tillhandahållit,
inför eller under produktionen
uppmärksammar att detta är felaktigt eller inte
kan användas så som avsetts, skall leverantören
utan dröjsmål informera beställaren och begära
dennes anvisningar. Beställaren är skyldig att
vara tillgänglig under produktionstiden vilken
skall överenskommas mellan leverantören och
beställaren. Om leverantören inte har fullgjort sin
informationsskyldighet har beställaren rätt till
ersättning enligt punkt 20.1 vid försening
respektive punkt 22.1 vid fel i prestationen.
27.3 Om leverantören uppmärksammar fel eller
icke-användbarhet som avses i punkt 27.2 får
leverantören omedelbart avbryta produktionen
med rätt till ersättning för direkta kostnader som
avbrottet medför.
27.4 Leverantören svarar för skada som uppkommit
på beställarens materiel vid prestationens
utförande. Beställaren svarar på motsvarande
sätt för skada på leverantörens
materiel.
28. Reklamation
28.1 Anmärkningar mot faktura skall göras utan
dröjsmål efter mottagandet.
28.2 Anmärkningar mot försening skall göras
utan dröjsmål efter det att beställaren fick kännedom
om förseningen.
28.3 Anmärkningar mot fel i prestationen, skall
göras utan oskäligt dröjsmål efter mottagandet.
Vad som är oskäligt dröjsmål skall bedömas med
hänsyn till prestationens beskaffenhet och omfattning.

28.4 Meddelande enligt punkterna 28.1-3 skall
innehålla uppgift om vad som påtalas. Den reklamerande
har därefter att inom skälig tid återkomma
med sina krav.
29. Force majeure
Om prestationen inte kan fullgöras enligt avtalet
på grund av omständigheter utanför leverantörens
kontroll som denne inte skäligen kunnat
förutse då avtalet träffades, utgör detta grund för
befrielse från ersättningsskyldighet och andra
påföljder. Motsvarande gäller vid förhinder på
beställarens sida. Om fullgörande förhindras mer
än 2 månader har leverantören respektive beställaren
rätt att frånträda avtalet genom skriftligt
meddelande.
30. Begränsning av skadeståndsansvar
30.1 Leverantörens ersättningsskyldighet till
beställaren gäller endast direkt förlust, såvida
inte leverantören handlat grovt vårdslöst. Frånsett
vad som gäller enligt punkt 23 är ersättningsbeloppet
begränsat till prestationens pris.
30.2 Som direkt förlust för beställaren anses bl.a.
kostnader för att undersöka prestationen, extra
förvarings- och transportkostnader, extra teleoch
resekostnader, kostnader för reparationsoch
andra avhjälpningsåtgärder, prisskillnad vid
förvärv av ersättningsvara från annan leverantör,
kostnader för övertidsarbete samt kostnader för
tjänster från utomstående företag.
30.3 För beställarens ersättningsskyldighet till
leverantören gäller motsvarande begränsningar
som för leverantörens enligt punkt 30.1.
30.4 Som direkt förlust för leverantören anses
bl.a. kostnader för att undersöka fel i materiel
som beställaren tillhandahållit, extra tele- och
resekostnader, kostnader för övertidsarbete,
kostnader för extra arbetskraft och kostnader för
tjänster som hyrts in från annat företag.
31. Talerätt
Om beställaren vill föra talan mot leverantören för
fel i eller försening av prestationen skall talan
väckas inom ett år efter mottagandet.
Tolkning och tvistlösning
Grafiska Kammaren avger på begäran utlåtande
om huruvida en viss grafisk prestation utförts
fackmässigt samt om hur leveransvillkoren i
övrigt bör tolkas enligt god affärs- och branschsed.